Jdi na obsah Jdi na menu
 


Energetické srdce

21. 3. 2009
 

Energetické srdce

 

Energetické srdce je detailně popsáno v článku  Energetické srdce a jeho účel v lidském osudu a také  v článku Umění ryzosti. Zde uvedu jen některé osobní zkušenosti.

Energetické srdce lidského nástroje je čakra v pravé části hrudníku, naproti fyzickému srdci. Jde o energetický průduch mezi světem fyzickým a světem duše. Energetické srdce - též se mu v české mystice říká Duchovní srdce - disponuje nesmírnou mocí, jež je mocí Božské lásky. Relativně slabšími odvozeninami lásky jsou tzv. Ctnosti srdce: pokora, soucit, pochopení, odpuštění, srdnatost, vděčnost. Ctnosti srdce splétají samy sebe do moci a síly v dané situaci a jsou pro aplikaci ve fyzickém světě dostačující mocí pro zpracování a transformaci jakékoliv životní situace. Kdo medituje či kontempluje o Ctnostech srdce, dostává se s těmito výkonnými mocemi lásky do kontaktu. Jakmile je Energetické srdce aktivováno skrze praktikování Umění ryzosti - tj. projevování Ctností srdce ve fyzickém světě, začíná se prohlubovat a rozšiřovat. Hlubiny energií, které v Duchovním srdci nalézám, jsou tak obrovské a nezměrné, že v našem lidském světě pro ně neexistují pojmy.

Například pokora - jedna ze Ctností srdce - je-li realizována v hloubce, jedná se v podstatě o "bezvýznamnost" realizujícího jedince. V tváří v tvář nezměrnosti a věčnosti Boží lásky a slávy Jeho Stvoření, si jedinec uvědomuje, že jeho význam a hodnota prakticky neexistuje. Poznává, že je méně než kapkou vody v nekonečném oceánu bytí. Z tohoto poznání plyne pocit své vlastní bezvýznamnosti, jež však není depresí, nýbrž nesmírně hlubokou Pokorou před Stvořitelem a Multivesmírem - jeho šatem.

Nebo odpuštění. Je-li realizováno v hloubce, přerůstá ve skutečnost, o které se v mystických spisech hovoří jako o "vynulování veškeré karmy". Jde o to odpustit nejen všem lidem, o kterých se jedinec domnívá, že mu ublížili, ale také odpustit sám sobě za své vlastní činy a myšlenky. Je-li toto realizováno, bytost vejde do přímého kontaktu se Stvořitelem, kdy pochopí a za všemi činy svými i činy druhých bytostí uvidí přímo vůli Stvořitele. Proto hluboce procítěné odpuštění vede k pocitu vděčnosti ke Stvořiteli za vše, co mi do života přinesl, přináší a přinese. Je-li navázán a udržován kontakt se Stvořitelem skrze vděčnost, utichá potřeba odpouštět, neboť ve Stvoření není chyb, u kterých by bylo potřeba prosit za odpuštění. Vše je dílo Stvořitele a On koná s dokonalostí v každém okamžiku.

Naše lidské mysli jsou zvyklé zabývat se objekty vnějšího světa, proto nám chybí základní pojmosloví pro naše niterné pocity, jakými bezesporu Láska a z ní vyvěrající Ctnosti srdce, jsou.  A přitom šest základních Ctností srdce je jako šest základních barev ve světelném spektru. Mezi nimi existuje milióny barevných odstínů Světla -  Lásky, jež spojeny dávají duhu tak pestrou, že zrak přechází a srdce se chvěje neuchopitelnou extází. My však pro tyto milióny barev - frekvencí lásky - nemáme pojmy, známe pár základních barev - frekvencí, pro které máme pojmenování, ale pro "zbývající" milióny odstínů prostě nemáme slov. Právě v těchto nepojmenovaných frekvencích lásky a v jejich harmonickém spojení je skryta moc Lásky, jako nejvyšší moci ve Stvoření.

Názorně to ukazuje tento obrázek, jehož název je: Komora Jáství - Portál Prvotního Zdroje. V pramenech se hovoří, že Láska Stvořitele obklopuje lidský nástroj jako energetická pochva. Skrze noření se do této "pochvy", jež nás vyživuje nekonečnou a nepochopitelnou láskou našeho Stvořitele, se dostáváme s ním do kontaktu - začínáme s ním komunikovat.

Prameny hovoří, že Energetické srdce je nefyzickou součástí NIS - Neodvozené Informační Struktury. Vyvěrá z ní a je jí napájeno. Je-li Energetické srdce zprovozněno a zvědoměno, zprostředkovává také napojení na SSJ - Síť Svrchované Jednoty. To je velká síť inkarnovaných duší, skrze kterou je ve Stvoření realizována výměna informací a energií. Jde o síť, kterou vytvořily a udržují Svrchované bytosti - obyvatelé Centrálního vesmíru, kteří jsou s láskou Stvořitele velmi úzce spjati. 

Když se čakra Energetického srdce otvírá, je to velmi bolestivé. Mnozí znáte tuto bolest jako bolest pod pravou lopatkou či na pravé straně hrudníku. Znám i ženu, pro niž byla tato bolest tak obtěžující, že hledala řešení v lékařských zákrocích, které - jak jinak - nepomohly. Protože Duchovní srdce je zdrojem mocných vibrací lásky, zpracovává a přivádí do lidského nástroje světlo. Může být vnímáno, že světlo vstupuje Duchovním srdcem do lidského nástroje, prostupuje středem hrudníku a vstupuje do fyzického srdce, které je frekvencemi lásky-světla informováno o tom, jak má fungovat. Toto může být vnímáno jako pulsace světla šířící se z lidského nástroje dále do jeho okolí. Tyto vibrace poté vytvářejí "auru" - energetické pole kolem lidského nástroje, jež sahá do vzdálenosti několika metrů, jak se v Pramenech uvádí. A tak bytost prožívá, že její srdce je naplňováno světlem - děje se tak doslova. Není to však proces bezbolestný. Prostupuje-li světlo Duchovního srdce napříč celým hrudníkem až do srdečního svalu, může tato skutečnost být vnímána jako ostrá bolest v srdci a dokonce může být interpretována jako stav infarktu. Z hrudníku poté světlo začne stoupat vzhůru do hlavy a celého těla.

Energetické srdce lze aktivovat a posilovat dobře nejen cvičeními popsanými v Pramenech, ale také např. metodou Rodinných konstelací nebo Terapií tmou, při kterých se jedinec zaobírá osudovými okamžiky svého života, přehodnocuje je a učí se je zpracovat pomocí Ctností srdce - odpuštění a vděčnosti. Tím se vědomí jedince sjednotí. Části vědomí, které byly vázány v bolestných či traumatických životních situacích a vztazích se integrují do struktury individualizovaného vědomí jedince ve prospěch jeho harmonické funkčnosti.